Torah Study – May 2017

Saturday, May 6

ACHREI MOT
Leviticus 16:1-18:30
Haftarah:  Ezekiel 22:1-22:19
KEDOSHIM
Leviticus 19:1-20:27
Haftarah:
Ashkenazim:  Amos 9:7-9:15
Sephardim:  Ezekiel 20:2-20:20
Torah leader:  TBD